TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Sư phạm Ngữ văn

Ngày đăng: 06/11/2023 07:46 AM
  TT Tiêu chí Nội dung
       

  1

  Tiêu chí 1

  Tiêu chí 1.1 - PL3

  Tiêu chí 1.1 - PL4a

  Tiêu chí 1.2 - PL3

  Tiêu chí 1.2 - PL4a

  Tiêu chí 1.3 - PL3

  Tiêu chí 1.3 - PL4a

  2

  Tiêu chí 2

  Tiêu chí 2.1 - PL3

  Tiêu chí 2.1 - PL4a

  Tiêu chí 2.2 - PL3

  Tiêu chí 2.2 - PL4a

  Tiêu chí 2.3 - PL3

  Tiêu chí 2.3 - PL4a

  3

  Tiêu chí 3

  Tiêu chí 3.1 - PL3

  Tiêu chí 3.1 - PL4a

  Tiêu chí 3.2 - PL3

  Tiêu chí 3.2 - PL4a

  Tiêu chí 3.3 - PL3

  Tiêu chí 3.3 - PL4a

  4

  Tiêu chí 4

  Tiêu chí 4.1 - PL3

  Tiêu chí 4.1 - PL4a

  Tiêu chí 4.2 - PL3

  Tiêu chí 4.2 - PL4a

  Tiêu chí 4.3 - PL3

  Tiêu chí 4.3 - PL4a

  5

  Tiêu chí 5

  Tiêu chí 5.1 - PL3

  Tiêu chí 5.1 - PL4a

  Tiêu chí 5.2 - PL3

  Tiêu chí 5.2 - PL4a

  Tiêu chí 5.3 - PL3

  Tiêu chí 5.3 - PL4a

  Tiêu chí 5.4 - PL3

  Tiêu chí 5.4 - PL4a

  Tiêu chí 5.5 - PL3

  Tiêu chí 5.5 - PL4a

  6

  Tiêu chí 6

  Tiêu chí 6.1 - PL3

  Tiêu chí 6.1 - PL4a

  Tiêu chí 6.2 - PL3

  Tiêu chí 6.2 - PL4a

  Tiêu chí 6.3 - PL3

  Tiêu chí 6.3 - PL4a

  Tiêu chí 6.4 - PL3

  Tiêu chí 6.4 - PL4a

  Tiêu chí 6.5 - PL3

  Tiêu chí 6.5 - PL4a

  Tiêu chí 6.6 - PL3

  Tiêu chí 6.6 - PL4a

  Tiêu chí 6.7 - PL3

  Tiêu chí 6.7 - PL4a

  7

  Tiêu chí 7

  Tiêu chí 7.1 - PL3

  Tiêu chí 7.1 - PL4a

  Tiêu chí 7.2 - PL3

  Tiêu chí 7.2 - PL4a

  Tiêu chí 7.3 - PL3

  Tiêu chí 7.3 - PL4a

  Tiêu chí 7.4 - PL3

  Tiêu chí 7.4 - PL4a

  Tiêu chí 7.5 - PL3

  Tiêu chí 7.5 - PL4a

  8

  Tiêu chí 8

  Tiêu chí 8.1 - PL3

  Tiêu chí 8.1 - PL4a

  Tiêu chí 8.2 - PL3

  Tiêu chí 8.2 - PL4a

  Tiêu chí 8.3 - PL3

  Tiêu chí 8.3 - PL4a

  Tiêu chí 8.4 - PL3

  Tiêu chí 8.4 - PL4a

  Tiêu chí 8.5 - PL3

  Tiêu chí 8.5 - PL4a

  9

  Tiêu chí 9

  Tiêu chí 9.1 - PL3

  Tiêu chí 9.1 - PL4a

  Tiêu chí 9.2 - PL3

  Tiêu chí 9.2 - PL4a

  Tiêu chí 9.3 - PL3

  Tiêu chí 9.3 - PL4a

  Tiêu chí 9.4 - PL3

  Tiêu chí 9.4 - PL4a

  Tiêu chí 9.5 - PL3

  Tiêu chí 9.5 - PL4a

  10

  Tiêu chí 10

  Tiêu chí 10.1 - PL3

  Tiêu chí 10.1 - PL4a

  Tiêu chí 10.2 - PL3

  Tiêu chí 10.2 - PL4a

  Tiêu chí 10.3 - PL3

  Tiêu chí 10.3 - PL4a

  Tiêu chí 10.4 - PL3

  Tiêu chí 10.4 - PL4a

  Tiêu chí 10.5 - PL3

  Tiêu chí 10.5 - PL4a

  Tiêu chí 10.6 - PL3

  Tiêu chí 10.6 - PL4a

  11

  Tiêu chí 11

  Tiêu chí 11 - PL3

  Tiêu chí 11.1 - PL4a

   

   

   

  Bài viết mới nhất

  Toán

  25/10/2023 10:34 AM

  Quản trị kinh doanh

  25/10/2023 10:17 AM

  Ngôn ngữ Anh-ctdt

  25/10/2023 10:15 AM

  Kế toán

  25/10/2023 09:47 AM

  Tuyển sinh đào tạo

  25/10/2023 09:11 AM

  Đảm bảo chất lượng

  25/10/2023 09:02 AM