TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quy trình ĐBCL

Ngày đăng: 08/08/2023 01:37 PM
  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
       
  1497/QĐ-ĐHĐN 29/08/2023    Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng Trường ĐH Đồng Nai
  1493/QĐ-ĐHĐN 29/08/2023    Quy trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT (lần 2)
  1492/QĐ-ĐHĐN 29/08/2023    Quy trình quản lý việc thực hiện CTĐT (lần 2)
  1491/QĐ-ĐHĐN 29/08/2023    Quy trình thiết kế CTDT (lần 2)
  1490/QĐ-ĐHĐN 29/08/2023    Quy trình cải tiến CTDT (lần 2)

  1230/QĐ-ĐHĐN

  27/07/2023

  Ban hành qui định tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

  1218/QĐ-ĐHĐN 27/07/2023

  Quy trình cựu sinh viên đánh giá CTĐT

  1217/QĐ-ĐHĐN 27/07/2023

  Quy trình sinh viên đánh giá môn học và CTDT

  1216/QĐ-ĐHĐN 27/07/2023

  Quy trình nhà tuyển dụng đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp

  1214/QĐ-ĐHĐN

  27/07/2023

  Ban hành qui định về thu thập và quản lý thông tin, minh chứng trên cổng thông tin phục vụ công tác đảm bảo chất lượng nhà trường

  1213/QĐ-ĐHĐN 28/07/2023

  Qui trình GV đánh giá CTDT

  1212/QĐ-ĐHĐN 28/07/2023

  Qui trình SV đánh giá chất lượng dịch vụ

  1211/HD-ĐHĐN

  28/07/2023

  Qui trình khảo sát sự hài lòng của người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng

  1210/HD-ĐHĐN

  28/07/2023

  Qui trình khảo sát tình hình việc làm của sv tốt nghiệp

  1209/QĐ-ĐHĐN

  28/07/2023

  Ban hành qui định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của GV và quá trình đào tạo tại ĐHĐN

  1208/QĐ-ĐHĐN

  28/07/2023

  Ban hành qui định về khảo sát ý kiến người học đối với môn học

  1207/QĐ-ĐHĐN

  27/07/2023

  Ban hành qui định nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng bộ tiêu chuẩn chất lượng ĐHĐN