TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tạp chí Khoa học số 28-2023

Ngày đăng: 05/10/2023 10:01 AM

  Mục lục

  1. Trần Thành Nam: Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục tâm lý cho thành viên gia đình có người tâm thần phân liệt

  2. Phạm Minh Tiến: Các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ngành Dịch vụ vào các địa phương Việt Nam

  3. Tiến Sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  4. Nguyễn Văn Thuyên: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về điều kiện đảm bảo dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  5. Đỗ Đình Cường: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy triết học Mác - Lênin ở Trường Đại học Chính trị

  6. Đậu Trọng Chương - Triệu Thu Thủy: Nhận diện và đấu tranh bác bỏ bản chất phi khoa học từ thuyết “vũ khí luận” của các thế lực thù địch

  7. Hà Minh Hồng: Vấn đề kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh biên giới Tây Nguyên – trường hợp tỉnh Đắk Nông

  8. Nguyễn Đạt Đạm – Phạm Văn Thanh: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cho lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  9. Phạm Hữu Khánh - Hồ Sỹ Chương - Nguyễn Thị Thu Thủy - Trương Minh Đức: Tính chất phi cổ điển của trạng thái kết hợp phản đối xứng chồng chập thêm hai và bớt ba photon