TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Các quyết định ban hành về Chính sách, XD chính sách, Quy định, Quy chế về ĐBCL của Trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 19/07/2023 08:09 PM

  Trường Đại học Đồng Nai ban hành các Quyết đinh:

  1. Quyết định số  969a /QĐ-ĐHĐN ngày 09/8/2018 về việc ban hành chính sách chất lượng của Trường Đại học Đồng Nai áp dụng từ năm 2018-2019

  Chi tiết: File đính kèm

  2. Quyết định số 1183a /QĐ-ĐHĐN ngày 10/8/2022 về việc ban hành chính sách chất lượng của Trường Đại học Đồng Nai áp dụng từ năm 2022-2023

  Chi tiết: File đính kèm

  3. Quyết định số 1121/QĐ-ĐHĐN ngày 19/7/2023 về việc ban hành Quy định Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Trường ĐHĐN

  Chi tiết: File đính kèm

  4. Quyết định số 1122/QĐ-ĐHĐN ngày 19/7/2023 về việc ban hành Quy định về đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học

  Chi tiết: File đính kèm

  5. Quyết định số 1123/QĐ-ĐHĐN ngày 19/7/2023 về việc ban hành Quy định xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Trường ĐHĐN

  Chi tiết: File đính kèm