TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tổ chức cán bộ

Ngày đăng: 13/10/2023 02:29 PM
  TT Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành Tên quy định
       

  1

  Số 69/QĐ-ĐHĐN ngày 17/01/2018

  Quy định danh mục tài liệu của trường ĐHĐN năm 2018

  2

  Số 1310/QĐ-ĐHĐN ngày 25/10/2018

  Quy định tổ chức và hoạt động của Trường Mầm non thực hành thuộc Trường ĐHĐN.

  3

  Số 285/QĐ-ĐHĐN ngày 27/03/2020

  Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, QL VB trong Trường ĐHĐN.

  4

  Số 232/QĐ-ĐHĐN ngày 01/03/2021

  Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ các hoạt động tại Trường ĐHĐN.

  5

  Số 1099/QĐ-ĐHĐN ngày 06/9/2021

  Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên Trường ĐHĐN.

  6

  Số 169/NQ-HĐT ngày 09/02/2022

  Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường ĐHĐN.

  7

  Số 376/QĐ-ĐHĐN ngày 05/5/2020

  Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường ĐHĐN.

  8

  Số 599/QĐ-ĐHĐN ngày 23/6/2020

  Quy định về quản lý và sử dụng con dấu

  9

  Số 808/QĐ-ĐHĐN ngày 07/8/2020

  Quy định về quản lý hồ sơ viên chức Trường ĐHĐN.

  10

  Số 809/QĐ-ĐHĐN ngày 07/8/2020

  Quy định về nghỉ không hưởng lương đối với VC và người lao động của Trường ĐHĐN.

  11

  Số 1035/QĐ-ĐHĐN ngày 23/9/2020

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN.

  12

  Số 1165/QĐ-ĐHĐN ngày 15/10/2020

  Quy định về thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng tại Trường ĐHĐN.

  13

  Số 1025/QĐ-ĐHĐN ngày 19/8/2021

  Quy định về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên Trường ĐHĐN.

  14

  Số 50/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2022

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN.

  15

  Số 1291/QĐ-ĐHĐN ngày 30/8/2022

  Quy định về tổ chức hoạt động của Tổ bảo vệ Trường ĐHĐN

  16

  Số 1747/QĐ-ĐHĐN ngày 30/11/2022

  Quy định về việc ban hành Quy định về PCCC và cứu nạn cứu hộ của Trường ĐHĐN

   

  Bài viết mới nhất

  Sư phạm Ngữ văn

  06/11/2023 07:46 AM

  Toán

  25/10/2023 10:34 AM

  Quản trị kinh doanh

  25/10/2023 10:17 AM

  Ngôn ngữ Anh-ctdt

  25/10/2023 10:15 AM

  Kế toán

  25/10/2023 09:47 AM

  Tuyển sinh đào tạo

  25/10/2023 09:11 AM

  Đảm bảo chất lượng

  25/10/2023 09:02 AM