TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI”.

Ngày đăng: 27/04/2023 10:16 AM

  Hội thảo khoa học “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI”.

  Nội dung gợi ý viết bài tham luận Hội thảo

  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống nuôi cấy mô; bảo tồn phát triển giống cây trồng và vật nuôi tại tỉnh Đồng Nai.
  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp đô thị
  • Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vi sinh trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và chiết xuất dược liệu
  • Các nghiên cứu và thành tựu trong hỗ trợ y, sinh học, giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học hiệu quả kinh tế cao.
  • Các nội dung liên quan.

  Hình thức:

  Bài tham luận trình bày theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, trên khổ giấy A4, từ 3 đến 5 trang.

  Thời gian tham gia: Gửi về Liên hiệp Hội Đồng Nai trước ngày 20/05/2023

  Địa chỉ gửi:

  1.  lietnv2016@gmail.com                          Điện thoại 0903631864  Đ/C Liệt

  2. phamtuyenk47@gmail.com                     Điện thoại 0859687779  Đ/C Tuyền

  Xem them thông tin tại file đính kèm: http://dnpu.edu.vn/upload/elfinder/Phong%20NCKH/NCKH/tham%20gia%20vi%E1%BA%BFt%20b%C3%A0i%20h%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o%20c%E1%BB%A7a%20H%E1%BB%99i%20Li%C3%AAn%20hi%E1%BB%87p%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai.pdf