TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

ĐỀ CƯƠNG SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM 2022

Ngày đăng: 07/12/2022 02:48 PM

  ĐỀ CƯƠNG SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM 2022

  - Chuyên đề 1 (Bộ môn Lý luận Chính trị): Xem đề cương tại đây

  - Chuyên đề 2 (Khoa Tổng Hợp): Xem đề cương tại đây

  - Chuyên đề 3 (Phòng Đào tạo): Xem đề cương tại đây

  - Chuyên đề 4 (Phòng Kế hoạch Tài chính): Xem đề cương tại đây

  - Chuyên đề 5 (Đoàn TN, Hội SV): Xem đề cương tại đây

  - Chuyên đề 6 (Phòng Công tác Sinh viên): Xem đề cương tại đây

  * Nội dung các chuyên đề: