TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tổ chức cán bộ

Ngày đăng: 16/10/2023 01:26 PM
  TT Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành Tên quy định
       

  1

  Số 1326/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Tuyển dụng viên chức

  2

  Số  1327/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TCCB

  3

  Số 1328/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Bình xét thi đua và các hình thức khen thưởng tại trường ĐHĐN

  4

  Số 1329 /QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện chế độ PCUĐ, thâm niên nhà giáo

  5

  Số 1330/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với VC và NLĐ không giữ CVQL Trường ĐHĐN

  6

  Số 1331/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện chế độ PC làm thêm giờ, khoán việc cho VC và NV Trường ĐHĐN (14b)

  7

  Số 1332/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện chế độ PC làm thêm giờ, khoán việc cho VC và NV Trường ĐHĐN (14a)

  8

  Số 1333 /QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện chế độ PC ưu đãi kiêm nhiệm, độc hại cho VC và NV Trường ĐHĐN

  9

  Số 1334/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Nâng lương trước thời hạn

  10

  Số 1335/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại Trường ĐHĐN

  11

  Số 1336/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Nâng bậc lương thường xuyên

  12

  Số 1337/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện thủ tục quản lý trong ĐT, BD viên chức của Trường ĐHĐN

  13

  Số 1338/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện công tác quy hoạch VCQL các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHĐN

  14

  Số 1341/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện thủ tục hưu trí đối với VC và NV Trường ĐHĐN

  15

  Số 1342/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Kỷ luật đối với VC và NV Trường ĐHĐN

  16

  Số 1343/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Giải quyết thôi việc, thuyên chuyển công tác đối với VC và NV Trường ĐHĐN

  17

  Số 1344/QĐ-ĐHĐN ngà/y 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện thủ tục kéo dài TGLV đối với GV có trình độ TS, PGS, GS Trường ĐHĐN

  18

  Số 1347/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với CTHĐT, HT, PHT Trường ĐHĐN

  19

  Số 1348/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đối với khoa, phòng, trung tâm và tương đương Trường ĐHĐN (tương tự với việc đánh giá công vụ của tổ bộ môn)

  20

  Số 1349/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Trưởng, Phó các đơn vị cấp phòng Trường ĐHĐN

  21

  Số 1350/QĐ-ĐHĐN ngày 27/7/2023

  Quy trình Thực hiện chế độ tập sự đối với VC tại Trường ĐHĐN

   

  Bài viết mới nhất

  Sư phạm Ngữ văn

  06/11/2023 07:46 AM

  Toán

  25/10/2023 10:34 AM

  Quản trị kinh doanh

  25/10/2023 10:17 AM

  Ngôn ngữ Anh-ctdt

  25/10/2023 10:15 AM

  Kế toán

  25/10/2023 09:47 AM

  Tuyển sinh đào tạo

  25/10/2023 09:11 AM