TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 29/07/2023 09:51 AM

Giới thiệu chung về chức năng, nhiệm vụ của Phòng

Nhân sự phòng ĐBCL & TTGD

Ngày đăng: 30/07/2023 03:08 PM

Thanh tra giáo dục

Ngày đăng: 13/10/2023 02:40 PM

Thông báo, tin tức

Ngày đăng: 31/07/2023 01:40 PM

Danh mục văn bản

Ngày đăng: 30/07/2023 02:57 PM

Biểu mẫu, đề cương

Ngày đăng: 31/07/2023 01:41 PM

Khảo sát

Ngày đăng: 29/07/2023 10:02 AM

Theo thông báo số