TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 29/07/2023 09:51 AM

  Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục tiền thân là Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục. Ngày 28/02/2022 Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 278/QĐ-ĐHĐN về việc chuyển chức năng Khảo thí về Phòng Đào tạo đồng thời đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục ngày nay.

  1. Chức năng: 
  Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục theo các quy định hiện hành. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý lĩnh vực được phân công.
  2. Nhiệm vụ:
  2.1. Tham mưu, thực hiện văn hoá chất lượng, công tác đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học, khảo sát các bên liên quan phục vụ kiểm định; chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm định Trường và các chương trình đào tạo của Trường;
  2.2. Phối hợp với các đơn vị tiến hành thu thập, phân loại, đánh giá và mã hoá, lưu trữ minh chứng, đánh gía tự kiểm định theo quy định hiện hành của Nhà nước, hướng đến chuẩn AUN-QA (Ver. 4.0);
  2.3. Tham mưu, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục trong Trường, việc thực hiện nội quy, quy chế, thời giờ làm việc của viên chức giảng dạy (bao gồm giảng viên thỉnh giảng và chuyên viên);
  2.4. Làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của viên chức, người lao động, người học của Trường về các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thanh tra theo quy định;
  2.5. Chủ trì phổ biến chính sách pháp luật về Phòng chống tham nhũng, lãng phí; nội quy và quy chế làm việc; văn hoá trường học theo quy định của Nhà nước, của Trường cho viên chức và người lao động;
  2.6. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ trì đánh giá công vụ hàng năm của giảng viên gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị tổng hợp chung toàn Trường. 
  2.7. Quản lý và cập nhật thông tin các văn bản, hoạt động của Phòng lên Website; 
  2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  Bài viết mới nhất