TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Nhân sự phòng ĐBCL & TTGD

Ngày đăng: 30/07/2023 03:08 PM

  TS. GVC. Nguyễn Văn Tuấn
   Phó Trưởng phòng
   nguyentuanit@gmail.com
   0966 200 678
   thanhtra.dnpu.edu.vn
   Phòng HB-401, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Đồng Nai, Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, BH, ĐN

  Nhiệm vụ:
  - Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục của Nhà trường.
  - Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng chỉ đạo, xây dựng các văn bản và triển khai các chủ trương, chính sách, quy chế của Bộ GDĐT và của trường về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.
  - Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các văn bản về hướng dẫn, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục trong Nhà trường.
  - Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng công tác tổ chức cán bộ, đánh giá công vụ, thi đua khen thưởng của Phòng.
  - Tham mưu và tổ chức thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất của Nhà trường.
  - Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết các trường hợp công dân đến liên hệ về kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất và các nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
  - Phối hợp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý Phòng.
  - Tham gia các hội đồng chuyên môn, hội đồng về công tác quản lý của Nhà trường
  - Tham gia làm thành viên các hội đồng kiểm định, tự đánh giá, đảm bảo chất lượng của trường.
  -Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu

  ThS. Nguyễn Xuân Tùng
   Chuyên viên
   xuantung.dnu@gmail.com
   0984 602 602
   
   Phòng HB-401, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Đồng Nai, Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, BH, ĐN

  Nhiệm vụ:

  - Tham mưu thực hiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch: các điều kiện và thực hiện tự kiểm định chất lượng, cung cấp minh chứng kiểm định theo yêu cầu về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục- Đào tạo.
  - Tham gia làm thành viên các hội đồng kiểm định, tự đánh giá, đảm bảo chất lượng của trường.
  - Tham gia làm thành viên các hội đồng thanh tra, kỷ luật, khen thưởng… do Nhà trường thành lập.
  ¬- Tham mưu xây dựng KPIs hàng năm; thực hiện các hướng dẫn, quy định về báo cáo kiểm tra, rà soát và tổng kết hàng năm về KPIs.
  - Hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung, quy định về hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài; khảo sát các bên liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.
  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công, điều động và chỉ đạo của Phòng.

  CN. Trần Thị Quỳnh Trang
   Chuyên viên
   tranthiquynhtrang27051991@gmail.com
   0349 105 469
   
   Phòng HB-402, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Đồng Nai, Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, BH, ĐN

  Nhiệm vụ:

  - Trực tiếp tiếp công dân.
  - Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo công tác thanh tra 6 tháng, cả năm (thường xuyên) và các báo cáo đột xuất có liên quan.
  - Tiếp nhận đơn thư tố cáo, kiến nghị,…, vào sỗ, báo cáo và đề xuất các hướng giải quyết theo quy định của pháp luật.
  - Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  - Tham gia công tác thanh tra định kỳ (6 tháng, cả năm) theo kế hoạch.
  - Tham gia các hoạt động về thanh tra, kiểm tra định kỳ 
  - Tham gia công tác tuyên truyền pháp luật, soạn thảo tài liệu tuyên truyền pháp luật.
  - Tư vấn pháp luật cho sinh viên.
  - Tiếp nhận, phân loại, theo dõi công văn đi và đến liên quan đến công tác phòng.
  - Thực hiện công tác thư ký, thủ quỹ, quản lý tài sản của phòng
  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công

  ThS. Đỗ Như Quỳnh
   Chuyên viên
   nhuquynhttpc@gmail.com
   0966 888 679
   
   Phòng HB-402, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Đồng Nai, Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, BH, ĐN

  Nhiệm vụ:

  - Trực tiếp tiếp công dân.
  - Tham mưu, tham vấn về pháp luật cho lãnh đạo Phòng.
  - Tham mưu góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các cấp có thẩm quyền và của Nhà trường.
  - Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng định kỳ.
  - Tham mưu thực hiện các kế hoạch, báo cáo tổng hợp tuyên truyền pháp luật định kỳ.
  - Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, báo cáo tổng kết các cuộc thi tìm hiểu pháp luật hàng năm (và đột xuất nếu có).
  - Tham mưu và tham gia soạn thảo tài liệu tuyên truyền pháp luật.
  - Tham gia các hoạt động về thanh tra, kiểm tra định kỳ.
  - Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát và báo cáo, tổng hợp công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội định kỳ và đột xuất.
  - Cập nhật, tham gia học tập, tập huấn về các quy định, hướng dẫn, luật mới có hiệu lực.
  - Tham gia công tác phòng chống tham nhũng định kỳ (và đột xuất nếu có).
  - Tư vấn pháp luật cho sinh viên.
  - Cung cấp minh chứng tự đánh giá và đánh giá ngoài về các nội dung được phân công tham mưu thực hiện.
  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công

  ThS. Hà Thị Phương Thảo
   
   hathao2890@gmail.com
   0906646928
   
   Phòng HB-402, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Đồng Nai, Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, BH, ĐN

  Nhiệm vụ:

  - Đầu mối thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn về đối sánh với các cơ sở giáo dục đối tác trong và ngoài nước; thực hiện các báo cáo rà soát, tổng kết về hoạt động đối sánh hàng năm theo quy định.
  - Hướng dẫn, quản lý thực hiện các nội dung, quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, đánh giá người học, khảo sát các bên liên quan.
  - Tham gia làm thư ký Hội đồng kiểm định, thẩm định chất lượng của Nhà trường.
  - Thực hiện các dự thảo văn bản, các báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng theo phân công của lãnh đạo Phòng, theo dõi thực hiện và xử lý kết quả điều tra, thu thập ý kiến từ giảng viên, sinh viên và các đối tượng khác về kiểm định và đảm bảo chất lượng.
  - Quản lý và lưu trữ hồ sơ tự đánh giá, kiểm định chất lượng của Nhà trường.
  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trường hoặc Phòng phân công.

   

  TS. Hoàng Thị Song Thanh
   
   
   
   
   Phòng HB-403, Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Đồng Nai, Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, BH, ĐN

  Nhiệm vụ:

  - Tham mưu, đầu mối xây dựng Sổ tay Đảm bảo chất lượng, Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, Hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
  - Tham mưu, đồi mối thực hiện đối sánh với các đơn vị đối tác.
  - Tham mưu, đồi mối thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng về Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.
  - Thực hiện kiểm tra, thu thập, quản lý minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.
  - Hướng dẫn, thực hiện các nội dung, quy định về hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài; khảo sát các bên liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.
  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trường hoặc Phòng phân công.

   

  Bài viết mới nhất