TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Một số lưu ý khi đánh giá, xếp loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xét chiến sĩ thi đua cơ sở- 292/QĐ

Ngày đăng: 21/12/2022 08:28 PM

  1. Đối với xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

  Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai (kèm theo quy chế đánh giá, xếp loại viên chức 2021)

   

  Lưu ý: Đối với các thành tích bắt buộc phải đạt được, viên chức chỉ cần đạt được một trong các thành tích quy định tại điểm d, e, f Khoản 1, Điều 4 và điểm f Khoản 2 Điều 4 (không nhất thiết phải có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến).

  2. Đối với bình, xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

  Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHĐN ngày 01/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai (kèm theo quy chế, thi đua khen thưởng 2021), cụ thể:

  Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

  1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

  2. Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan công nhận.

  3. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến.

  Lưu ý: Đối với xét chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên viên chức bắt buộc phải xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học.