TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Hành chính Tổng hợp

Ngày đăng: 13/10/2023 10:28 AM
  TT Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành Tên quy định
       

  1

  Số 18/QĐ-ĐHĐN ngày 05/01/2018

  Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trường Đại học Đồng Nai

  2

  Số 756/QĐ-ĐHĐN ngày 05/7/2018

  Nội quy khai thác và sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ Trường Đại học Đồng Nai

  3

  Số 261/QĐ-ĐHĐN ngày 20/3/2020

  Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành, quản lý văn bản của Trường

  4

  Số 599/QĐ-ĐHĐN ngày 23/6/2020

  Quy định về quản lý và sử dụng con dấu Trường Đại học Đồng Nai

  5

  Số 712/QĐ-ĐHĐN ngày 16/7/2020

  Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trường Đại học Đồng Nai

  6

  Số 1156/QĐ-ĐHĐN ngày 14/10/2020

  Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngTrường Đại học Đồng Nai

  7

  Số 917/QĐ-ĐHĐN ngày 01/9/2020

  Nội quy nơi làm việc Trường Đại học Đồng Nai

  8

  Số 232/QĐ-ĐHĐN ngày 01/3/2021

  Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ các hoạt động tại Trường

  9

  Số 234/QĐ-ĐHĐN ngày 01/3/2021

  Quy chế thi đua, khen thưởng Trường Đại học Đồng Nai

  10

  Số 304/QĐ-ĐHĐN ngày 22/3/2021

  Nội quy ra vào cơ quan Trường Đại học Đồng Nai

  11

  Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/8/2021

  Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đồng Nai

  12

  Số 50/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2022

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐH Đồng Nai-2022

  13

  Số 1035/QĐ-ĐHĐN ngày 23/9/2020

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐH Đồng Nai-2020

  14

  Số 236/QĐ-ĐHĐN ngày 20/02/2023

  Quy định về hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua Trường Đại học Đồng Nai

  15

  Số 923/QĐ-ĐHĐN ngày 15/6/2023

  Nội quy làm việc Trường Đại học Đồng Nai

   

  Bài viết mới nhất

  Sư phạm Ngữ văn

  06/11/2023 07:46 AM

  Toán

  25/10/2023 10:34 AM

  Quản trị kinh doanh

  25/10/2023 10:17 AM

  Ngôn ngữ Anh-ctdt

  25/10/2023 10:15 AM

  Kế toán

  25/10/2023 09:47 AM

  Tuyển sinh đào tạo

  25/10/2023 09:11 AM

  Đảm bảo chất lượng

  25/10/2023 09:02 AM