TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Đảm bảo chất lượng

Mẫu phiếu khảo sát SV về hoạt động đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 09/09/2022 11:55 AM

Mẫu phiếu khảo sát SV về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Đồng Nai

Thông báo về việc khảo sát các bên liên quan

Ngày đăng: 09/09/2022 08:58 AM

Thông báo về việc khảo sát các bên liên quan

Kế hoạch Tự đánh giá trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 09/09/2022 08:50 AM

Kế hoạch Tự đánh giá trường Đại học Đồng Nai

Quy định so chuẩn, đối sánh trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 09/09/2022 08:38 AM

Quy định so chuẩn, đối sánh trường Đại học Đồng Nai

Quy định lấy ý kiến các bên liên quan

Ngày đăng: 09/09/2022 08:16 AM

Quy định lấy ý kiến các bên liên quan

Kế hoạch đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai năm 2021-2022

Ngày đăng: 09/09/2022 08:11 AM

Kế hoạch đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai năm 2021-2022

Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 07/09/2022 03:26 PM

Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai

Sổ tay Đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai năm 2020-2021

Ngày đăng: 09/09/2022 11:36 AM

Sổ tay Đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai năm 2020-2021