TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 13/12/2022 08:38 AM

  1. Chức năng

  Phòng Tổ chức-Hành chính và Quản trị (TC-HC&QT) có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng điều hành công việc của trường, quản lý các mặt công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính - tổng hợp, thi đua khen thưởng, an ninh trật tự, an toàn tài sản.

   2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác chính trị tư tưởng

  Theo dõi nắm vững tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, viên chức, sinh viên toàn trường.

  - Đề xuất các chủ trương, kế hoạch và biện pháp tổ chức các đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết định hướng của Đảng bộ và nhà trường.

  - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế.

  - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

  - Quản lý, điều phối việc sử dụng hệ thống mạng internet, website của trường.

  2.2. Công tác tổ chức cán bộ

  Tham mưu cho lãnh đạo trường:

  - Xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy; quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường.

  - Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ; qui hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức.

  - Tuyển dụng, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý theo phân cấp.

  - Ký kết hợp đồng lao động ngoài biên chế.

  - Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.

  - Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và người hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

  - Thực hiện chế độ chính sách đối với CB, VC, HĐLĐ: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ phép; khen thưởng, kỷ luật và các phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước

  - Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

  - Xây dựng, duy trì, cập nhật, phát triển và bảo mật website của phòng TCHC theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

  2.3. Công tác hành chính - tổng hợp

  - Chủ trì trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

  - Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học.

  - Thực hiện công tác hành chính - tổng hợp, nghiệp vụ văn thư - lưu trữ.

  - Phối hợp với các đơn vị tập huấn nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng của các đơn vị trực thuộc trường.

  - Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo các hoạt động của nhà trường.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Ban Giám hiệu gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài trường, với CB, VC, HĐLĐ, sinh viên, học viên và nhân dân.

  - Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của trường, phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường và của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

  - Điều hành và quản lý ô tô phục vụ các hoạt động của trường. Duy tu bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật xe thường xuyên và định kỳ.

  2.4. Công tác thi đua khen thưởng

  Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý nhà nước công tác thi đua khen thưởng:

  - Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của nhà trường.

  - Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua và theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động của CB,VC và nhà trường.

  - Xây dựng tiêu chuẩn thi đua khen thưởng, hướng dẫn bình xét đánh giá, công nhận danh hiệu thi đua cho cán bộ, viên chức nhà trường.

  - Khen thưởng kịp thời và giải quyết các chế độ khen thưởng theo quy định.

  - Tham gia cụm thi đua theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.

  2.5. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn tài sản:

  - Đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn tài sản trong nhà trường.

  - Xây dựng tổ chức bộ máy, chương trình huấn luyện lực lượng tự vệ của cơ quan.

  - Chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng phương án bảo vệ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong toàn trường.

   - Tổ chức cho cán bộ, viên chức thực hành tiết kiệm khi thi hành nhiệm vụ; xây dựng nền nếp vệ sinh, môi trường lành mạnh.

  - Quản lý hồ sơ sổ sách tài sản chung của nhà trường.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cho các đơn vị nhà trường.

  - Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm, đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

  - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản tài sản của các đơn vị trong nhà trường.