TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Chức năng nhiệm vụ của TT Thông tin - Thư viện

Ngày đăng: 08/10/2023 02:48 PM

  Chức năng - nhiệm vụ của Trung tâm TT-TV

  Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Đồng Nai cung cấp nguồn lực và dịch vụ thông tin ở dạng sẵn sàng sử dụng để hỗ trợ giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên của trường hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đồng thời phục vụ nhu cầu tra cứu, nghiên cứu tài liệu tham khảo chuyên ngành của sinh viên trong trường và sinh viên các trường đại học khác.

  Là trung tâm giáo dục, phục vụ nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường

  Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện là xây dựng hệ thống tra cứu mục lục điện tử để truy cập vào nguồn lực thông tin trong và ngoài thư viện một cách có chọn lọc phù hợp với yêu cầu của Ban Lãnh đạo nhà trường, nhu cầu của đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên trong cơ quan và bạn đọc ngoài xã hội.  Xây dựng, phát triển và tổ chức nguồn lực, dịch vụ và điều kiện hoạt động, thông tin chuyên đề định kỳ theo nhu cầu công tác của cá nhân, thông tin sự kiện, ... cụ thể như sau:

  Nhiệm vụ 1: Tổ chức xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin ở cả hai dạng in ấn và điện tử:

  1.1. Cơ cấu lại việc tổ chức lưu trữ vốn tài liệu dạng in ấn hiện có cụ thể là nguồn sách, báo tạp chí tư liệu có sẵn và hệ thống hóa kho tài nguyên điện tử hiện có.

  1.2. Đánh giá nhu cầu thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện và bạn đọc để xác định mục tiêu phát triển của nguồn lực thông tin.

  1.3. Xây dựng chính sách phát triển, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin với một số thư viện và trung tâm thông tin khác trong và ngoài địa bàn thành phố Biên Hòa.

  Nhiệm vụ 2: Tổ chức nguồn lực thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ của thư viện hiện nay để đạt hiệu quả truy cập cao nhất.

  2.1. Tổ chức triển khai hệ thống kho mở và đóng cho các nhóm tài liệu: tài liệu nghiệp vụ, nhóm tài liệu tra cứu, tài liệu thường được sử dụng.

  2.2. Tổ chức cơ sở dữ liệu thư mục và toàn văn,… truy cập trực tuyến thông qua trang Web của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

  2.3. Tăng cường tạo lập nhiều điểm truy cập hiệu quả cho dữ liệu thư mục  như mục lục sách, ấn phẩm định kỳ, ... mà Trung tâm định hướng chọn lọc, bổ sung, và kho dữ liệu số hóa.

  2.4. Tổ chức việc đóng tập bảo quản lưu trữ các sản phẩm in ấn theo định kỳ.

  Nhiệm vụ 3: Tổ chức cơ cấu hoạt động phục vụ có hiệu quả và đảm đương tốt các mục tiêu của mô hình thư viện chuyên khảo của nhà trường.

  3.1. Tổ chức khu vực tham khảo cho độc giả, khu vực xử lý kỹ thuật và khu vực lưu trữ một cách hợp lý, khoa học thuận tiện dễ dàng cho người sử dụng.

  3.2. Đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng thêm nhân sự đạt chuẩn nghiệp vụ thư viện thông tin, có trình độ ngoại ngữ và tin học để đảm bảo phục vụ kịp thời, chính xác nhu cầu thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

  3.3. Cơ cấu lại đội ngũ viên chức chia thành các nhóm chính: Quản lý; Xử lý kỹ thuật; Phục vụ lưu hành và ứng dụng công nghệ. Ba nhóm này phải hoạt động theo cách thức chia sẻ, liên kết có phân công nhiệm vụ, quy trình công tác và mô tả công việc của từng nhóm và từng cá nhân.

  Nhiệm vụ 4: Tổ chức dịch vụ thông tin và tham khảo đảm bảo tiêu chí phục vụ kịp thời, đầy đủ, đáng tin cậy và đúng cách.

  4.1. Tổ chức việc đọc tại chổ, dịch vụ lưu hành theo quy định sử dụng tài liệu và chính sách lưu thông tài liệu.

  4.2. Kiện toàn hệ thống tra cứu và vốn tài liệu tham khảo để tổ chức có hiệu quả dịch vụ tham khảo.

  4.3. Xác định được thế mạnh nguồn thông tin điện tử và số hóa để định hướng phục vụ thông tin trực tuyến cho người sử dụng có thể truy cập tại chổ hay từ xa.

  4.4. Tổ chức tập huấn cho người sử dụng biết cách sử dụng các nguồn lực của Trung tâm Thông tin - Thư viện như tra cứu cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo...

  4.5. Thiết lập dịch vụ hổ trợ thông tin cho chười sử dụng như biên soạn thư mục và danh mục chuyên đề, theo chuyên đề mà người dùng tin quan tâm, thông tin chuyên đề theo định kỳ, theo nhu cầu công tác của cá nhân, …

  Nhiệm vụ 5: Tổ chức hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) đảm bảo theo các chuẩn nghiệp vụ xử lý kỹ thuật.

  5.1. Đảm bảo các chuẩn biên mục để tổ chức biên mục sách, ẩn phẩm định kỳ, kho bài báo trích, CSDL toàn văn, …

  5.2. Xây dựng kho tư liệu số hóa đảm bảo các chuẩn số hóa tài liệu nhằm hai mục đích là để bảo đảm truy cập và bảo quản vốn thông tin tư liệu.

  5.3. Đảm bảo bảo trì, lưu hành, và cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn lực thông tin.

  5.4. Liên kết và phối hợp chặt chẻ với khoa Tin học – Ngoại ngữ của nhà trường để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời về điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng tự động hóa trong hoạt động nghiệp vụ thư viện.

  Nhiệm vụ 6: Xây dựng kế hoạch dự báo và đánh giá tổng kết nhu cầu và hiệu qủa phục vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

  6.1. Đánh giá hiệu quả phục vụ và đầu tư của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

  6.2. Đánh giá nhu cầu sử dụng và quảng bá để thu hút người sử dụng khai thác nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

  6.3. Xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.  

  6.4. Tham gia các hội thông tin - thư viện trong nước để kịp thời cập nhật chính sách, xu hướng và chuẩn nghiệp vụ trong hoạt động thông tin - thư viện.

  6.5. Báo cáo chính xác cho cấp trên kịp thời giải quyết và ủng hộ các kế hoạch, mục tiêu của Trung tâm Thông tin - Thư viện. Mỗi cuối năm, các mục tiêu của Trung tâm Thông tin - Thư viện phải được đánh giá và nâng cao hơn theo yêu cầu định hướng phát triển của nhà trường.