TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Bộ tài liệu 4 Bài học Lý luận chính trị giành cho đoàn viên sinh viên (24/11/2021)

Ngày đăng: 04/08/2022 10:34 AM

  Tài liệu về 4 bài học lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên thanh niên


  Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG  về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. 
  Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như: File sách

  Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.
  Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của "bệnh" lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên.

  Bộ tài liệu INFOGRAPHICS Tóm tắt các nội dung cốt lõi trong quá trình nghiên cứu học tập lý luận chính trị của cán bộ đoàn

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHĐN