TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Văn bản ban hành

Quy định về thi đua khen thưởng sinh viên

Ngày đăng: 07/12/2022 02:32 PM

Quy định về thi đua khen thưởng sinh viên

Quy định tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của ban cán sự lớp

Ngày đăng: 07/12/2022 02:31 PM

Quy định tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của ban cán sự lớp

Quy định "Tổ chức hoạt động khu nội trú sinh viên"

Ngày đăng: 07/12/2022 02:27 PM

Quy định "Tổ chức hoạt động khu nội trú sinh viên"

Quy định một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên

Ngày đăng: 07/12/2022 02:22 PM

Quy định một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên