TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Giới thiệu chung Phòng Đào Tạo

Ngày đăng: 09/01/2023 09:23 PM
  1. Chức năng

  Giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn của Trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý lĩnh vực được phân công.

  1. Nhiệm vụ
   • Tham mưu các văn bản quản lý hoạt động của Phòng, quản lý hoạt động đào tạo do Trường ký cấp văn bằng, chứng chỉ (bao gồm các quy định, biểu mẫu).
   • Xây dựng chiến lược phát triển về đào tạo (dự báo và đề xuất tăng, giảm quy mô đào tạo, mở mã ngành mới).
   • Xây dựng đề án và thực hiện tuyển sinh theo quy định của Nhà nước; Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên thực hiện thủ tục nhập học và quản lý các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo.
   • Chủ trì và phối hợp các khoa, đơn vị lập kế hoạch tuyến sinh, đào tạo liên kết đào tạo và bồi dưỡng giữa Trường với các địa phương, các trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo khác (bao gồm tiêu chuẩn người dạy, nội dung bài giảng kiểm tra, đánh giá).
   • Phối hợp Phòng Nghiên cứu khoa học-Sau đại học và Quan hệ quốc tế xây dựng phương án hợp tác đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng giảng viên với các trường đại học ở trong nước, nước ngoài.
   • Quản lý xây dựng chương trình đào tạo (chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập tối thiểu, cấu trúc và nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập).
   • Quản lý thi đầu vào, thi, kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập của người học do Trường ký cấp văn bằng, chứng chỉ; quản phôi bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
   • Xây dựng và quản lý tiến độ đào tạo chung toàn Trường; hướng dẫn các khoa xây dựng kế họach đào tạo để đảm bảo tiến độ chung và khai thác hợp lý nguồn lực của Trường.
   • Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo theo quy định của Nhà nước.
   • Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về đào tạo, chủ trì chuẩn bị lễ sơ kết, tổng kết năm học, các kỳ thi, khai giảng, bế giảng; tham mưu Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo (hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp, hội đồng xây dựng chương trình đào tạo, hội đồng xây dựng ngân hàng đề thi...).
   • Là uỷ viên thường trực hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi, xét tốt nghiệp, các hội đồng liên quan đến lĩnh vực quản lý của Phòng.
   •  Đề xuất phương án phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác đào tạo; đề xuất thu chi cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế chi tiêu nội bộ cua Trường các quy định hiện hành của Nhà nước.
  •  Quản lý và cập nhật thông tin tuyển sinh, ba công khai của Trường, các hoạt động của Phòng lên Website.
  •  Về phân quyền ký các văn bản thuộc thâm quyền của Hiệu trưởng:Phòng Đào tạo được thừa lệnh Hiệu trưởng ký bảng điểm của người học, các văn bản liên quan đến thông báo thay đổi lịch học, thi kết thúc học phần, tín chi, được sư dụng con dấu của Trường đối với các văn bản ký thừa lệnh.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.