TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Đào tạo

Ngày đăng: 13/10/2023 09:15 AM
  TT Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành Tên quy định
       

  1

  Số 1848/QĐ-ĐHĐN, ngày19/12/2022

  Quy định công nhận KQHT và chuyển đổi TC hệ Liên thông, VLVH năm 2022

  2

  Số 215/QĐ-ĐHĐN, ngày 5/3/2020

  Quy định CĐR về ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy năm 2020

  3

  Số 316/QĐ-ĐHĐN, ngày 6/4/2020

  Quy định công tác tổ chức thi HP năm 2020

  4

  Số 1165/QĐ-ĐHĐN, ngày 15/10/2020

  Quy định thỉnh giảng, quản lý thỉnh giảng của Trường năm 2020

  5

  Số 1166/QĐ-ĐHĐN, ngày 15/10/2020

  Quy định CĐR về ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ chính quy; VB2, LT, VLVH năm 2020

  6

  Số 82/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/01/2021

  Quy định công tác tổ chức thi HP năm 2021

  7

  Số 948/QĐ-ĐHĐN, ngày 16/8/2018

  Quy định đánh giá học phần theo TC năm 2018

  8

  Số 950/QĐ-ĐHĐN, ngày  16/8/2018

  Quy định công tác học vụ của Trường Đại học Đồng Nai năm 2018

  9

  Số 949/QĐ-ĐHĐN, ngày 16/8/2018

  Quy định bài tập lớn, khóa luận theo đào tạo HCTC năm 2018

  10

  Số 915/QĐ-ĐHĐN, ngày 26/7/2021

  Quy định thi kết thúc HP giai đoạn dịch Covid năm 2021

  11

  Số 1135/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/8/2019

  Quy định CĐR về ngoại ngữ, tin học năm 2019 đối với SV hệ CĐ, ĐH chính quy

  12

  Số 915a/QĐ-ĐHĐN, ngày 8/8/2018

  Quy định về công tác dự giờ, hội giảng của Trường ĐHĐN

  13

  Số 971/QĐ-ĐHĐN, ngày 14/9/2020

  Quy chế về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHĐN

  14

  Số 1337/QĐ-ĐHĐN, ngày 29/10/2021

  Quy chế về đào tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Đồng Nai

   

  Bài viết mới nhất

  Sư phạm Ngữ văn

  06/11/2023 07:46 AM

  Toán

  25/10/2023 10:34 AM

  Quản trị kinh doanh

  25/10/2023 10:17 AM

  Ngôn ngữ Anh-ctdt

  25/10/2023 10:15 AM

  Kế toán

  25/10/2023 09:47 AM

  Tuyển sinh đào tạo

  25/10/2023 09:11 AM

  Đảm bảo chất lượng

  25/10/2023 09:02 AM