TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

CHI ỦY CHI BỘ GIẢNG DẠY 7

Ngày đăng: 10/12/2022 02:45 PM

  CHI ỦY CHI BỘ GIẢNG DẠY 7

  1. Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

      Học vị: Thạc sĩ Quản trị tài chính (Nghiên cứu sinh ngành Kế toán)

      Chức vụ: Bí thư chi bộ giảng dạy 7

      Điện thoại: 0913163787

  2. Họ tên: Đinh Thị Hóa

      Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

      Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ giảng dạy 7

      Điện thoại: 0933210312

  3.  Họ tên: Thái Thị Hoài Thương

      Học vị: Thạc sĩ Kế toán

      Chức vụ: Chi ủy viên chi bộ giảng dạy 7

      Điện thoại: 0973676243