TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng: 29/01/2024 01:54 PM

  Chiều 23-1, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Nai.


  Phó bí thư Tỉnh ủy chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề

  Chia sẻ tại buổi nói chuyện, Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng ta là Đảng của dân, do dân và vì dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.


  Các đại biểu cùng cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Đồng Nai dự nghe buổi nói chuyện chuyên đề

  Phó bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo cần nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.


  Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề

  Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo phải luôn luôn tự soi sửa chính mình, đó cũng chính là bảo vệ mình; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương. Đồng chí cũng lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, các em sinh viên cần chủ động nâng cao ý thức tự giác, bản lĩnh, kỷ luật khi tiếp xúc thông tin trên các trang mạng xã hội; đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…

  Bài viết mới nhất