TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Triển khai văn bản về công tác Đảng

Ngày đăng: 02/07/2024 02:54 PM

  Triển khai văn bản cấp trên

  Số thứ tự Nội dung File
  1 Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới  Xem file
  2 Thông tri số 02-TT/TU ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới Xem file
  3    
  4    
  5