TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

THÔNG BÁO VỀ HỌC VỤ

Ngày đăng: 09/06/2024 01:31 PM
  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
      QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC VỤ
       
       
  786/ĐHĐN 23/5/2024 Thông báo v/v đánh giá học phần môn giáo dục thể chất áp dụng đối với sinh viên Đại học khoá 11, 12
  218/QĐ-ĐHĐN 31/01/2024 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ
  2265/QĐ-ĐHĐN 20/12/2023 QĐ ban hành nội quy phòng học, giảng đường, xưởng thực hành tại Trường ĐHĐN
  1876/QĐ-ĐHĐN 30/10/2023 QĐ ban hành Quy chế thi học phần
  1011/QĐ-ĐHĐN 03/7/2023 QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ ĐH của Trường ĐHĐN
  1909/TB-ĐHĐN 28/12/2022 Thông báo về thời hạn tốt nghiệp đối với sinh viên khoá cũ
    10/2022 Sổ tay sinh viên 
  1444/QĐ-ĐHĐN 06/10/2022 QĐ ban hành Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên
  1337/QĐ-ĐHĐN 29/10/2021 QĐ ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Đồng Nai
  1126/QĐ-ĐHĐN 14/9/2021 QĐ ban hành Quy định đào tạo trực tuyến của Trường ĐHĐN
  1025/QĐ-ĐHĐN 19/8/2021 QĐ ban hành Quy định văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của Trường ĐHĐN
  498/QĐ-ĐHĐN 16/04/2021 QĐ ban hành Quy định về tài chính của hoạt động NCKH Trường ĐHĐN
  82/QĐ-ĐHĐN 19/01/2021 QĐ ban hành Quy định công tác tổ chức thi học phần
  948/QĐ-ĐHĐN 16/8/2018 QĐ ban hành Quy định đánh giá học phần đối với đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ
  756/QĐ-ĐHĐN 05/7/2018 QĐ ban hành Nội quy khai thác và sử dụng tài liệu tại kho Lưu trữ Trường ĐHĐ
  74/QĐ-ĐHĐN 19/01/2018 QĐ ban hành Quy định về thi đua khen thưởng sinh viên
  1021/QĐ-ĐHĐN 04/10/2017 QĐ ban hành Quy định tiêu chuẩn chức năng và nhiệm vụ của ban cán sự lớp
  942/QĐ-ĐHĐN 28/9/2016 QĐ ban hành Quy định chuẩn tham gia công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy Trường ĐHĐN
      VĂN BẢN VỀ VIỆC MỞ LỚP HỌC LẠI, CẢI THIỆN
       
  1080/TB-ĐHĐN 16/7/2024 Hướng dẫn thời lượng lên lớp đối với các lớp học lại, học cải thiện
  62/TB-ĐT 06/6/2024 TB gia hạn thời gian đăng ký học phần trên website học kỳ 3 (2023-2024)
  775/TB-ĐHĐN 23/5/2024 TB mở lớp giáo dục thể chất
  669/TB-ĐHĐN 06/5/2024 TB mở lớp riêng học kỳ 2 năm học 2023-2024
  605/KH-ĐHĐN 17/4/2024 KH mở lớp học kỳ 3, năm học 2023-2024
  247/TB-ĐHĐN 05/02/2024 TB đăng ký online học lại, cải thiện ghép với các lớp ĐH khoá 13 theo kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024
  58/TB-ĐHĐN 10/01/2024 TB đăng ký online học lại, cải thiện ghép với các lớp ĐH theo kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024
  881/KH-ĐHĐN 09/6/2023 KH mở lớp học kỳ 3 đợt 2 năm học 2022-2023
  733/KH-ĐHĐN 15/5/2023 KH mở lớp học kỳ 3 đợt 1 năm học 2022-2023
  1110/TB-ĐHĐN 28/7/2022 TB đăng ký tự ôn thi, mở lớp học riêng năm học 2021-2022
  940/TB-ĐHĐN 29/6/2022 TB đăng ký học phần học lại và cải thiện học kỳ 3 năm học 2021-2022
  937/KH-ĐHĐN 29/6/2022 KH mở lớp học kỳ 3 năm học 2021-2022 trang 2
  850/KH-ĐHĐN 07/7/2021 KH mở lớp học kỳ 3 năm học 2020-2021
  717/TB-ĐHĐN 17/7/2020 TB tổ chức đăng ký học phần học lại và học cải thiện đối với sinh viên ĐH khoá 6 và CĐ khoá 42 đợt 2 
  412/TB-ĐHĐN 12/5/2020 TB tổ chức đăng ký học phần học lại và cải thiện đối với sinh viên ĐH khoá 6 và CĐ khoá 42 đợt 1
  705/TB-ĐHĐN 13/6/2019 TB đăng ký học hè (học kỳ 3) năm học 2018-2019
  399/TB-ĐHĐN 19/4/2019 TB đăng ký học hè (học kỳ 3) năm học 2018-2019
  216/TB-ĐHĐN 09/3/2018 TB đăng ký học hè (học kỳ 3) năm học 2017-2018
      VĂN BẢN XÉT, CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
       
  1092/QĐ-ĐHĐN 17/7/2024 QĐ công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy năm 2024, đợt 3
      Danh sách xét tốt nghiệp đợt 3
  1018/KH-ĐHĐN 03/7/2024 Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2024, đợt 3
  999/QĐ-ĐHĐN 28/6/2024 QĐ công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2024 đợt 2
  930/KH-ĐHĐN 19/6/2024 Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2024 đợt 2
  356/QĐ-ĐHĐN 07/3/2024 QĐ công nhận tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy năm 2024 đợt 1
  286/KH-ĐHĐN 23/2/2024 Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp CĐ, ĐH chính quy năm 2024 đợt 1
  349/QĐ-ĐHĐN 04/3/2024 QĐ kiện toàn Hội đông xét công nhận tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy năm học 2023-2024 Trường Đại học Đồng Nai
      KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
    11/11/2023 Quy trình hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp (khoa)
  982/QĐ-ĐHĐN 26/6/2024 QĐ thành lập Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp cho sv khoá 10
      VĂN BẢN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ
  02/TB-KT 26/3/2024 Quy định hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
  287/KH-ĐHĐN 23/02/2024 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2023-2024
  132/KH-ĐHĐN 31/01/2023 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2022-2023
  541/KH-ĐHĐN 18/4/2022 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2021-2022
  406/KH-ĐHĐN 15/12/2020 Kế hoạch thực tập các ngành ngoài sư phạm hệ Cao đẳng khoá 43 năm học 2020-2021
  418/KH-ĐHĐN 06/4/2021 Kế hoạch và nội dung thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021
  406/KH-ĐHĐN 08/5/2020 Kế hoạch và nội dung thực tập tốt nghiệp năm học 2019-2020
  1475/KHTT-ĐHĐN 05/12/2018 Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khối ngành kinh tế
      KẾ HOẠCH NGOẠI KHOÁ 
  39/KH-KT 29/12/2023 Kế hoạch hướng dẫn kiến tập nghề nghiệp ĐH khoá 10 ngành KT, QTKD
  32/KH-KT 29/11/2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá kiến tập nghề nghiệp cho sinh viên hệ chính quy ĐH khoá 10
    29/11/2023 Đề xuất hoạt động ngoại khoá cho sv chính quy ĐH khoá 10 khoa Kinh tế
  03/KH-KT 31/01/2023 Kế hoạch ngoại khoá - Kiến tập nghề nghiệp ĐH khoá 9 (hướng dẫn viết bài thu hoạch)
    12/12/2022 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên hệ chính quy ĐH khoá 9 Khoa Kinh tế
    26/11/2020 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sv ĐH khoá 7 và CĐ khoá 43 thuộc Khoa Kinh tế
      VĂN BẢN VỀ XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP
  553/QĐ-ĐHĐN 08/4/2024 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 (2023-2024)
  142/QĐ-ĐHĐN 19/01/2024 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 (2022-2023)
  50/QĐ-ĐHĐN 29/12/2023 QĐ xét học tiếp của sinh viên
  1045/QĐ-ĐHĐN 05/7/2023 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 (2022-2023)
  1044/QĐ-ĐHĐN 05/7/2023 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 (2021-2022)
  1043/QĐ-ĐHĐN 05/7/2023 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 (2021-2022)
  970/QĐ-ĐHĐN 03/7/2022 QĐ buộc thôi học những sinh viên bị cảnh báo lần 3
  885/QĐ-ĐHĐN 22/6/2022 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 (2021-2022)
  1566/QĐ-ĐHĐN 13/12/2021 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 (2020-2021)
  1393/QĐ-ĐHĐN 09/11/2021 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 (2020-2021)
  1191/QĐ-ĐHĐN 21/10/2020 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 (2019-2020)
  847/QĐ-ĐHĐN 19/8/2020 QĐ cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 (2019-2020)
  217/QĐ-ĐHĐN 06/3/2020 QĐ cảnh báo kết quả học tập hk1 (2019-2020)
  1159/QĐ-ĐHĐN 05/9/2019 QĐ cảnh báo kết quả học tập hk2 (2018-2019)
  1090/QĐ-ĐHĐN 19/8/2019 QĐ cảnh báo kết quả học tập hk2 (2018-2019)
  375/QĐ-ĐHĐN 10/4/2019 QĐ buộc thôi học sinh viên bị cảnh báo học tập lần 3
  249/QĐ-ĐHĐN 13/3/2019 QĐ cảnh báo kết quả học tập hk1 (2018-2019)
  299/QĐ-ĐHĐN 21/3/2018 QĐ cảnh báo kết quả học tập hk1 (2017-2018)
  156/QĐ-ĐHĐN 10/02/2018 QĐ cảnh báo kết quả học tập hk1 (2017-2018)