TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng

Ngày đăng: 02/07/2024 02:51 PM

  Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng

  Số thứ tự Nội dung File
  1 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày18/01/2022 của Ban Tổ chức trung ương ban hành Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng Xem file
  2 Thủ tục chuyển Sinh hoạt đảng cho sinh viên Xem file
  3    
  4    
  5