logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

I. Sứ mạng

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng mục đích phát triển toàn diện người học; Hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai.

II. Tầm nhìn

Xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uy tín chất lượng hàng đầu của tỉnh Đồng Nai và khu vực. Hướng tới các mục tiêu: Tập trung đội ngũ các chuyên gia giáo dục, cán bộ, giảng viên có trách nhiệm, trình độ cao; Nội dung chương trình đào tạo tiên tiến, có sự hợp tác quốc tế sâu rộng; Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai và cả nước.

III. Giá trị cốt lõi

1. Chất lượng - Hiệu quả

2. Đổi mới - Sáng tạo

3. Kế thừa - Phát triển

4. Hợp tác - Hội nhập

5. Trách nhiệm - Cống hiến


Bài liên quan