logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Căn cứ Luật An ninh mạng năm 2018; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Nhằm cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động, sinh viên, học viên và học sinh của Trường Đại học Đồng Nai, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đúng pháp luật.
Trường Đại học Đồng Nai đề nghị lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là đơn vị); viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên (sau đây gọi chung là thành viên) của Trường Đại học Đồng Nai góp ý đối với dự thảo Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai.

Xem chi tiết trong file đính kèm. Công văn, Quy định

 

Bài liên quan

Lấy ý kiến dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 2021 (lần 2) ngày 22/9/2021
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học liên thông khóa 08 năm 2021 (ngày 21/9/2021)
Thông báo quyết định và danh sách tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2021 (ngày 20/9/2021)
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp với Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Thông báo quyết định và danh sách tốt nghiệp khóa 7, 6, 5 đợt 2 năm 2021
Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
Danh sách sinh viên tham gia BHTN năm học 2020 - 2021
Thông báo góp ý lần 2 Quy định đào tạo trực tuyến Trường Đại học Đồng Nai
Thông báo đóng học phí đại học liên thông sư phạm Tiểu học khóa 11 - VLVH tại huyện Nhơn Trạch năm học 2021-2021
Thông báo góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 13/8/2021 với Trường Phổ thông THSP
Thông báo đóng học phí Đại học liên thông Khóa 11 (VLVH) năm học 2021 - 2022
Góp ý dự thảo Quy đinh Đào tạo online của Trường Đại học Đồng Nai
Danh sách Bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2020 - 2021
Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Dự thảo lần 2)
Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
Hướng dẫn kê khai định mức thực hiện phụ cấp trực tiếp giảng dạy
Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy
Chế độ làm việc của giảng viên
Thông báo về việc đóng tiền học lại, học cả thiện học kỳ 3 năm học 2020 - 2021