logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Quy định thi kết thúc học phần trong giai đoạn dịch COVID-19

Time 13.12.2021 10:24 | View 165
Quyết định ban hành Quy định thi kết thúc học phần trong giai đoạn dịch COVID-19

Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai

Time 13.12.2021 10:20 | View 76
Quyết định ban hành Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai

Quy định về đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Đồng Nai

Time 13.12.2021 10:17 | View 113
Quyết định ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Đồng Nai

Quy định về thi tốt nghiệp trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh và giãn cách xã hội của Trường Đại học Đồng Nai

Time 13.12.2021 10:08 | View 88
Quyết định ban hành Quy định về thi tốt nghiệp trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh và giãn cách xã hội của Trường Đại học Đồng Nai

Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Đồng Nai.

Time 13.12.2021 09:57 | View 217
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Đồng Nai.

Điều chỉnh bổ sung nội dung kiến thức về trình độ ngoại ngữ, tin học của Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Time 08.04.2016 09:55 | View 12.941
Điều chỉnh bổ sung nội dung kiến thức về trình độ ngoại ngữ, tin học của Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Quy chế khu nội trú sinh viên

Time 08.04.2016 09:47 | View 12.425
Quy chế khu nội trú sinh viên

Chuẩn đầu ra

Time 08.04.2016 09:58 | View 34.071
1