logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

1. Định hướng chiến lược của trường Đại học Đồng NaiChiến lượt phát triển của trường Đại học Đồng Nai

* Tầm nhìn là: “Đến năm 2020, xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng, uy tín hàng đầu của tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận; là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ, giảng viên trình độ cao; có các chương trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng; có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của trường”

* Sứ mạng: “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng cao; nghiên cứu, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc CNH-HĐH, sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam bộ và cả nước”.

* Giá trị cốt lõi: Năng động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm cao và phát triển bền vững.

* Quan điểm phát triển: 

-    Phát triển bền vững.
-    Coi trọng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.
-    Đội ngũ đủ về số lượng, vừa hồng vừa chuyên.
-    Bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đoàn kết và nhân văn.

2. Xác định mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020

Xây dựng trường ĐH Đồng Nai thực sự trở thành 01 trường ĐH đào tạo đa hệ, đa ngành, có chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia và khu vực về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, kinh tế, kỹ thuật và các ngành năng khiếu, có một số ngành mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến trong nước và khu vực, từng bước hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo.Là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ của tỉnh ĐN, góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh ĐN và cả nước.

2.2 Các mục tiêu cụ thể.

2.2.1.Công tác đào tạo

- Đào tạo đa hệ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Theo hình thức học chế tín chỉ, có sự liên thông từ trung cấp lên đại học. Tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Liên kết đào tạo bậc cao học (các ngành khối sư phạm).

- Đào tạo đa ngành: Ngành sư phạm và ngoài sư phạm.

- Quy mô đào tạo
+ Giai đoạn 2010 – 2015: Mỗi năm tuyển mới 1000SV ĐH và 1000 SV hệ CĐ
+ Giai đoạn 2016 – 2020: Mỗi năm tuyển mới 1500SV ĐH và 1000 SV hệ CĐ 

- Chất lượng đào tạo: Đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

2.2.2. Nghiên cứu khoa học

- 100% cán bộ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
- Phát hành tập thông tin khoa học, tiến tới phát hành tạp chí khoa học của trường.
- Hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường ĐH trong nước và quốc tế về công tác nghiên cứu KH.
- Thành lập TT ứng dụng và triển khai các nghiên cứu KH vào thực tiễn.
- Liên kết với các DN trong đào tạo và nghiên cứu KH

2.2.3. Hợp tác quốc tế.

- Đến năm 2020, hợp tác quốc tế với ít nhất 05 trường đại học trên thế giới

2.2.4. Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

- Đến năm 2015, nhà trường có 90% cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học.
- Đến năm 2020, 100% cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học.Trong đó, trình độ tiến sĩ là 45%.

2.2.5. Cải cách thủ tục hành chính

2.2.6. Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng.

- Hàng năm, tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng đạt cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Là đơn vị có đời sống văn hóa tốt.

2.2.7. Xây dựng cơ sở vật chất và đời sống.

- Đảm bảo đủ cơ sở vật chất và từng bước hiện đại.
- Giữ vững mức thu nhập và việc làm thêm cho cán bộ, giảng viên như hiện nay và từng bước được nâng cao.

2.2.8. Từng bước tạo nguồn lực tài chính bền vững.

2.2.9. Thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên.

2.2.10. Phát huy vai trò của công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong nhà trường.

4. Các giải pháp chiến lược

4.1. Tăng cường công tác lãnh đạo về tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nhà trường.
4.2. Từng bước xây dựng cơ cấu tổ chức trong nhà trường.
4.3. Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý
4.4. Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới nội dung, PP dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học.
4.5. Từng bước tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới cơ chế chi tiêu tài chính và chăm lo đời sống cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
4.6. Đa dạng hóa các hệ, các loại hình đào tạo và các ngành đào tạo.
4.7. Gắn đào tạo với sử dụng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế.
4.8. Tăng cường công tác quản lý sinh viên.
4.9. Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.
4.10. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong nhà trường

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Giai đoạn 2011- 2015

- Cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của một trường đại học đa hệ, đa ngành.
- Tiến hành mở các mã ngành đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực.
- Xây dựng chương trình của các hệ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu về trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và từng bước xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến hội nhập với khu vực và quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đưa hoạt động nghiên cứu khoa học vào nề nếp và xác định rõ phương hướng phát triển của khoa học công nghệ trong nhà trường, tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu các đề tài cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.
- Từng bước thiết lập các mối quan hệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học với các viện, các trường đại học trong nước và quốc tế.
- Phát hành tập thông tin khoa học và tiến tới phát hành tạp chí khoa học của trường.
- Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của nhà trường.
- Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ dạy và học.
- Tổng kết, đánh giá, điều chỉnh các mục tiêu và giải pháp chiến lược vào cuối năm 2015 và triển khai thực hiện giai đoạn II của chiến lược: 2016 – 2020.

5.2 Giai đoạn 2016 – 2020.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức trong nhà trường.
- Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong nhà trường.
- Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.
- Chuẩn hóa chương trình đào tạo tiên tiến hội nhập với khu vực và quốc tế.
- Hoàn chỉnh cơ sở vật chất tại cơ sở 1 và triển khai đưa vào sử dụng cơ sở vật chất Cơ sở 2.
- Xây dựng các phòng thí nghiệm, các thiết bị dạy học hiện đại.

6. Phân công thực hiện chiến lược
- Các đơn vị trong trường thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong quy chế hoạt động của nhà trường.


Bài liên quan

Giới thiệu chung
Cam kết đào tạo
Sứ mệnh, tầm nhìn
1